25 oktober 2020 Gebruikers online: 19
Agenda
Active creations

Barsbeek-bewoners krijgen compleet inzicht in aardgasvrij maken woning

Geplaatst op: 14 oktober 2020

In de route naar een aardgasvrije Barsbeek is een volgende stap gezet in het uitgezette pilotproject. Tijdens een bijeenkomst in Hotel Zwartewater werd de uitkomst gepresenteerd van het onderzoek dat Adviesbureau Merosch in de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.  Conclusie van dit onderzoek is dat het plaatsen van een lucht-warmwaterpomp als aardgasvrij alternatief voor de cv-ketel voor alle woningtypen in deze wijk de beste optie is. Aan de hand van een uitgebreid rekenmodel is per woningtype tevens een duidelijk kosten-batenmodel opgesteld.

Het pilotproject in Barsbeek is in 2019 gestart om te onderzoeken hoe in de gemeente Zwartewaterland verduurzamen mogelijk is én of het mogelijk is budgettair neutraal van het gas af te gaan. Dat onderzoek vindt plaats met ondersteuning van het landelijke platform Buurkracht, dat helpt om buurten ‘mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger’ te maken. Het Buurtteam Barsbeek heeft, in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Zwartewaterland, laten onderzoeken wat de beste aardgasvrije opties zijn voor hun buurt.

Voorloper

“We zijn hiermee voorloper binnen de gemeente en dat is wat ons betreft alleen maar positief”, licht Greet Generaal toe namens het buurtteam. “Hoe eerder we de fossiele brandstoffen vaarwel kunnen zeggen, hoe eerder we een schonere lucht kunnen creëren.” Teamlid Cees Selles voegt toe dat snel beginnen ook financieel de nodige voordelen kan brengen: “Zo kan er bijvoorbeeld nu nog zo optimaal mogelijk worden geprofiteerd van de salderingsregeling die met ingang van 2023 gaat veranderen”.

Verduurzamen

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Harrie Rietman van de gemeente Zwartewaterland. Hij benadrukte nog eens dat de gemeente, in navolging van de landelijke doelstelling, in 2030 voor vijftig procent van de energiebehoefte wil terugvallen op duurzame bronnen. Op dit moment zijn dat wind en zon. In 2021 moet daarvoor een plan zijn opgesteld, de Transitievisie Warmte. Dit plan moet ertoe leiden dat in 2030 de eerste wijken in Zwartewaterland onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Vooruitlopend op deze ingrijpende verandering is de wijk Barsbeek als pilotwijk aangewezen. “In het Klimaatakkoord is duidelijk aangegeven dat we anders, duurzamer, met energie moeten omgaan. Dat hoeft niet morgen, maar we hebben niet eindeloos de tijd. Inzet is dat het verduurzamen mogelijk wordt met maatregelen die zichzelf terugverdienen”, aldus Rietman, die aangaf dat de gemeente de inzichten van de Barsbeek-pilot ook kan gaan gebruiken bij andere wijken in Zwartewaterland.

Opties

Namens Merosch gaf onderzoeker Runa Lentz inzicht in de opzet en de uitkomsten van het onderzoek. Zij legde uit dat in het onderzoek eerst is gekeken naar de diverse alternatieve warmtevoorzieningen. Duurzaam gas, warmtenet en volledig elektrisch passeerden daarbij de revue. Binnen de eerste optie speelt waterstof een rol, maar dit is vooralsnog geen goed alternatief omdat voor de komende jaren het rendement nog ontbreekt. Een lokaal warmtenet is eveneens geen optie omdat er in de Barsbeek sprake is van zowel een lage bouwdichtheid als van een lage warmtevraag. Bovendien zijn alle woningen particulier eigendom zodat eventuele voordelen die kunnen ontstaan als er in een wijk woningcorporaties actief zijn, ook niet van toepassing zijn op Barsbeek.

Toepassing

Daarmee blijft volledig elektrisch over als beste alternatief. Om een goed beeld te creëren is een overzicht gemaakt van de toepassing in alle woningtypen van de Barsbeek. Per woningtype werd tijdens de informatieavond een feitenoverzicht gepresenteerd. Hierop is een indicatie te zien van de investeringen die het aardgasvrij maken van een woning met zich meebrengt, alsmede van de optionele uitbreiding met zonnepanelen om een (volledig) energieneutrale woning te creëren. Het kostenplaatje is gecomplementeerd met een overzicht van de energiekosten zoals die eruit zien zonder maatregelen te nemen en zoals die zijn na het aardgasvrij maken al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Ook heeft Merosch de verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Terugverdienen

Namens het Buurtteam Barsbeek gaf Cees Selles aansluitend aan de presentatie van Merosch een toelichting op het totale kostenplaatje. Hij ging daarbij met name in op de mogelijkheden van de energiebespaarlening én op de effecten die de veranderingen rond de salderingsregeling hebben op het geheel. Deze laatstgenoemde regeling is overigens uitsluitend van toepassing op de zonnepanelen.

Dankzij een, door het buurtteam opgesteld,  rekenmodel is het mogelijk om voor iedere individuele bewoner exact inzichtelijk te maken wat het kosten-batenbeeld voor zijn/haar woning is. In deze doorrekeningen wordt de besparing op de energierekening gebruikt om de investeringskosten te betalen of eventueel te financieren. “En dat moet niet worden onderschat”, benadrukt Selles. “Bij vier van de zes woningtypes is nu al duidelijk dat de investering over zo’n tien jaar al grotendeels terugverdiend kan zijn. Belangrijke bijdrage daaraan is natuurlijk het volledig wegvallen van de gasrekening!”

Informatie

De vertegenwoordigers van het buurtteam benadrukken dat de bewoners van hun wijk natuurlijk vrij zijn in hun keuze óf en zo ja wanneer ze overstappen op aardgasvrije voorzieningen. Het team komt binnenkort bij elkaar om alle bevindingen te inventariseren en zal aansluitend communiceren richting de wijkbewoners. Zo mogen alle Barsbeek-bewoners het feitenoverzicht van hun woningtype tegemoet zien en worden er via de Buurkracht-site én app regelmatig updates verzorgd.

www.buurkracht.nl/barsbeek

Gepubliceerd door Robert Jansema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aquaservice