22 juni 2024 Gebruikers online: 27
Agenda
Active creations

Werkzaamheden Ettenlandsch kanaal klaar

Geplaatst op: 17 februari 2024

In opdracht van provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft aannemer Boskalis het afgelopen jaar gewerkt aan het Ettenlandsch kanaal. De grote klus om de waterhuishouding en het Natura 2000-gebied te verbeteren is nu klaar. De maatregelen in het gebied zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden voor verschillende moerasbroedvogels, de ontwikkeling van ‘blauwgraslanden’ in Muggenbeet en het verbinden van natuurgebieden. 

Kanaal 25 meter verbreed

Tegelijkertijd werd het Ettenlandsch kanaal met 25 meter verbreed. Zo konden in dit project water- en natuurdoelen worden gecombineerd. Bij hevige neerslag kan nu door een breder kanaal meer water naar gemaal Stroink stromen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat het gemaal in korte tijd steeds vaker veel water uit het gebied Weerribben-Wieden te verwerken krijgt.

Gemaal voert ruim 3 miljoen liter water per minuut af

Nicole Koks, dagelijks bestuurder van WDODelta licht toe: ‘Het waterschap moet de pompcapaciteit als dat nodig is optimaal in kunnen zetten. Het gemaal Stroink is al een aantal malen geoptimaliseerd. De afvoercapaciteit is erg belangrijk. Dat hebben we in de afgelopen maanden opnieuw ervaren. Het gemaal heeft een capaciteit van 3,2 miljoen liter water per minuut. Van deze capaciteit is eind vorig jaar volop gebruik maakt.’

Bij droogte kan WDODelta met het bredere kanaal de peilen in de boezem en omliggende gebieden op het gewenste peil houden door water aan te voeren uit het IJsselmeer via het Vollenhovermeer. Met hogere peilen kan ook bodemdaling worden voorkomen. Onderdeel van het project was de verplaatsing van het gemaal aan de Duinweg. Het nieuwe gemaal is belangrijk voor de aan- en afvoer van water richting het grote gemaal Stroink.

Moeraszone voor grote karekiet en roerdomp

Naast het verbrede kanaal heeft aannemer Boskalis een moeraszone van ongeveer 25 meter breed aangelegd waar het water net op het maaiveld staat. Hier moet stevig riet groeien, waar de grote karekiet (zangvogel) en roerdomp (reiger) zich in thuis voelen. Ook ontstaat hiermee een natuurverbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden door de otter.

Watergangen voor porseleinhoen

Ten zuiden van het Ettenlandsch kanaal heeft aannemer Boskalis watergangen verbreed voor de porseleinhoen (moerasvogel). De porseleinhoen houdt van natte voeten en jonge planten die in ondiep water staan. De grond die vrijkomt bij het verbreden van watergangen is gebruikt om natuurkades en keringen aan te leggen. Zo wordt het water op de juiste plek tegen gehouden en blijven de natte gebieden bereikbaar voor bijvoorbeeld het beheer.

Voor de verbreding van het kanaal is ongeveer 100.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd over water. Dat is ongeveer gelijk aan het bedekken van 10 voetbalvelden met een laag grond van 2 meter dik. Het kanaal is over een lengte van 800 meter, 25 meter verbreed, met een diepte van ongeveer 4 meter.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Aquaservice